Rólunk

Nádasdi Evangélikus Diakónia

Az evangélikus egyház diakóniai szolgálata talán meglepő módon, az egyház élet állami korlátozásának időszakában indult el hivatalos úton. 1953-ban megszűnt az addig a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület által működtetett szeretetintézményeket felügyelő gondnokság és megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya. Ennek első vezetője az a Sztehlo Gábor lett, aki a II. világháború végén az üldözött zsidó és egyéb menekülő gyerekek megmentőjeként vált ismertté.

A Diakóniai Osztály akkor tizennyolc otthonban háromszáznyolcvan gondozottat ápolva kezdte meg működését. Ma az evangélikus szeretetintézmények nyolcezernél több ember mindennapi életét teszik könnyebbé.

Nádasdon az evangélikus gyülekezet 2008. november 30-án hozott döntést a Nádasdi Evangélikus Szociális Központ magalakulásáról. Az új intézmény 2009. január 2-án kezdte meg működését. Az indulás évében 6 munkatárs, 5 településen, mintegy 100 gondozottal foglalkozott. Ezek a számok mára jelentősen megnőttek, hiszen már 28 munkatárs, 21 településen, közel 250 rászoruló gondozását látja el. Az intézmény 2012-ben a gyülekezet fenntartásából az országos egyház fenntartásába került át, ezzel egyidejűleg Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ lett a neve. A számok tükrében kimondhatjuk, hogy a nádasdi evangélikus diakóniai munkára Vas megye déli részén valós igény van.

A Központ tevékenységét három ellátási formában látja el: házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és falugondnoki szolgálat. Az intézmény hitvallása egyértelmű: „Középpontban az ellátottak állnak, az ő igényeik és elvárásaik az elsődlegesek számunkra”.

Házi segítségnyújtás

Saját lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás olyan, gondozásra szoruló idősek, illetve egészségi állapotuk miatt rászorulók számára, akik otthon nem képesek ellátni magukat, és róluk mások sem gondoskodnak. [részletesebben]

Szociális étkeztetés

Napi legalább egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk mindazok számára, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. [részletesebben]

Falugondnoki szolgálat

A falugondnoki szolgáltatás a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségét növeli. Célunk az ilyen településeken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, és a közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség biztosítása. [részletesebben]

Szolgálatunk során fentiek alapján elsődleges célunk, hogy a környék segítségre szoruló lakosai mindennapi életét tegyük könnyebbé. Ennek során szorosan együttműködünk az érintett települések önkormányzataival, az evangélikus egyház más diakóniai intézményeivel, de például a Katolikus Karitásszal is.

Az elmúlt évek során, a Diakóniai Központnak is helyet biztosító nádasdi evangélikus gyülekezet épületei és azok környezete megújult. A Központ a gyülekezettel közösen részben azt a megújulást folytatva, részben új közösségi teret létesítendő, egy multifunkciós közösségi épületcentrumot kíván létrehozni. Ez a tér helyet adna a Központ helyiségeinek, hitéleti és gyülekezeti alkalmaknak, kluboknak és egyéb közösségi alkalmaknak.

A jövőbeli evangélikus multifunkciós közösségi épületcentrum terve

A jövőbeli evangélikus multifunkciós közösségi épületcentrum terve

A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ fejlődése reménység szerint a jövőben is folyamatos lesz. A legfontosabb cél ezzel kapcsolatban csak az lehet, hogy Isten segítségével tevékenyen közvetítsük az Ő szeretetét, segítsük felebarátainkat.